STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne.

§ 1.
„Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc – LOS”, zwane dalej Stowarzyszeniem ustanowione jest przez członków założycieli, zgromadzonych w dniu 06.11.1993 r. na zebraniu założycielskim w Olsztynie koło Częstochowy.

§ 2.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztyn koło Częstochowy, stały adres: 42-256 Olsztyn koło Częstochowy, ul. Mstowska 52.

§ 4.
Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony i nieograniczony i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie stosownych zezwoleń także poza jej granicami.

§ 5.
Stowarzyszenie może tworzyć swoje oddziały.

§ 6.
Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci z nazwą i siedzibą Stowarzyszenia według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Symbole i nazwa Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
Stowarzyszenie może ponadto używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 7.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi, kościelnymi, gospodarczymi, politycznymi, a także być członkami tych organizacji.
§ 7a

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym jednak uwzględnieniem osób z trudną sytuację życiową i materialną wynikającą z niepełnosprawności. Działalność statutowa Stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób z trudną sytuacją życiową i materialną wynikającą z niepełnosprawności stanowi statutową działalność i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne pod względem szkoleniowym, informacyjnym, technicznym, finansowym rehabilitacyjnym.

Rozdział 2 – Cele, zasady i formy działania.

§ 8.

1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

a) wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjnych, prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych inicjatyw na rzecz ludzi niepełnosprawnych,
b) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, sportu i rekreacji, nauki oraz zawodu,
c) dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym,
d) wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych,
e) reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych,
f) kształtowanie właściwych postaw między osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi,
g) nawiązywanie współpracy z organizacjami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym,
h) popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.

Dla osiągnięcia wskazanego powyżej celu Stowarzyszenie współdziałać będzie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i organizacjami kościelnymi.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) kontynuowanie działalności istniejącego Komitetu Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego „Otwartych Serc” im. Jana Pawła II w Olsztynie, tworzenia następnych komitetów budowy ośrodków rehabilitacyjnych na terenie kraju oraz finansowe i rzeczowe wspomaganie ich działalności,
b) popierania niepełnosprawnych przy powoływaniu osób na kierownicze stanowiska w ośrodkach rehabilitacyjnych,
c) zapewniania osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z pomocy medycznej osób specjalizujących się w rehabilitacji, gimnastyce leczniczej, masażach, terapii, niezależnie od stałej opieki sprawowanej przez służbę zdrowia,
d) wspierania systemu zaopatrzenia w leki, sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny, środki medyczne i higieniczne,
e) przyjmowania darów charytatywnych i ich zagospodarowywanie,
f) zabiegania o dostosowanie do potrzeb ludzi niepełnosprawnych mieszkań, lokali handlowych i użyteczności publicznej wraz z ich miejscami postoju (przystanki, stacje, itp.),
g) współdziałania w tworzeniu warunków do podnoszenia przez niepełnosprawnych kwalifikacji oraz organizowaniu im miejsc pracy chronionej,
h) umożliwiania osobom niepełnosprawnym nauki w szkole z osobami zdrowymi oraz przystosowania szkół i przedszkoli dla osób niepełnosprawnych,
i) usamodzielniania osób niepełnosprawnych,
j) umożliwiania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w plenerach malarskich i rzeźbiarskich oraz wystawach i imprezach służących rozwijaniu zainteresowań związanych z kulturą fizyczną i turystyką,
k) dofinansowywania udziału osób niepełnosprawnych w sympozjach, zjazdach i konferencjach poświęconych celom Stowarzyszenia,
l) otaczania osób niepełnosprawnych serdeczną i wszechstronną opieką socjalną i medyczną przy współudziale administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwa, osób prawnych, fizycznych oraz związków inwalidów i ich stowarzyszeń,
m) reprezentowania swoich członków wobec władz administracji państwowej i kościelnej,
n) prowadzenia działalności wydawniczej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
o) akcji informacyjno-propagandowych idei, celów i działalności Stowarzyszenia,
p) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, mediami i podmiotami gospodarczymi.

§ 9.
1. W realizacji celów statutowych określonych w § 8 ust. 1 i 2, Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność:
1. 58.11.Z Wydawanie książek
2. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list
3. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana
4. 58.13.Z Wydawanie gazet
5. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
6. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
7. 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza
8. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11. 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
12. 85.52.Z Pozostałe formy edukacji artystycznej
13. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
14. 86.10.Z Działalność szpitali
15. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
16. 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
17. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
18. 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
19. 86.90.A Działalność fizykoterapeutyczna
20. 86.90. B Działalność pogotowia ratunkowego
21. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
22. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
23. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
25. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
26. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana
27. 86.90.D Działalność paramedyczna
28. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
29. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
30. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana
31. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
32. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej nie sklasyfikowana
33. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
34. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
35. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
36. 96.04. Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

2. Działalność wymieniona w ust.1 w punktach od 1 do 36 niniejszego paragrafu prowadzona jest odpłatnie jak i nieodpłatnie.
3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 9a

Prowadzenie opisanej w niniejszym rozdziale działalności pożytku publicznego, zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej, realizowane będzie z zachowaniem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
zwyczajnych,
honorowych,
wspierających.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemcy, które :
1.1. zgłosiły swoje przystąpienie do Stowarzyszenia,
1.2. zostały przyjęte uchwałą Zarządu danego Oddziału,
1.3. niepełnosprawni, którzy mogą zostać członkami za zgodą rodziców i prawnych opiekunów biorących udział w działalności,
1.4. osoby prawne, które w porozumieniu z Zarządem Oddziału przyczynią się do rozwoju Stowarzyszenia.
2. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność ta została nadana przez Zarząd Główny.
3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, udzielające pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności dokonujące wpłat pieniężnych.
4. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny.
5. Od decyzji odmowy o przyjęciu do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej.

§ 11.
Członkowie mają prawo:
1. udziału w pracach Stowarzyszenia,
2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
4. zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw,
5. posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia

§ 12.
Członkowie mają obowiązki:
1. realizacji zamierzeń i celów statutowych,
2. przestrzegania postanowień Statutu i regulaminu,
3. podporządkowywania się uchwałom i decyzją władz Stowarzyszenia,
4. dbanie o rozwój Stowarzyszenia przez czynny udział w jego pracach,
5. szerzenie idei Stowarzyszenia i zdobywania nowych członków.

§ 13.
Członkostwo ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, dymisji,
2. skreślenia z listy członków,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3.1. skreślenie występuje w przypadku nie brania udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
3.2. wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub łamania postanowień Statutu, programu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia oraz popełnienia czynu niegodnego,
4. od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

§ 13 a.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów, członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub jego pracowników oraz ich osób bliskich.

Rozdział 4 – Naczelne władze Stowarzyszenia

§ 14.
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Zebranie Ogólne Stowarzyszenia,
1.2. Zarząd Główny,
1.3. Główna Komisja Rewizyjna,
1.4. Główny Sąd Koleżeński.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres 4 lat.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Prezesa Zarządu Głównego wybierają członkowie Zarządu Głównego na okres trwania kadencji Zarządu w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej ¾ członków.
5. Jeżeli przepisy ogólne Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 15.
Zebranie Ogólne Stowarzyszenia.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia stanowi Zebranie Ogólne Stowarzyszenia odbywane co 4 lata oraz Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Stowarzyszenia – zwoływane w ciągu miesiąca od podjętej decyzji lub wniosku.
2. Nadzwyczajne Zebrania Ogólne mogą być zwołane:
2.1 z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
2.2 na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia winno być wysłane najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem, a Nadzwyczajne Zebranie Ogólne najpóźniej na 7 dni przed terminem,
4. w Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia uczestniczą delegaci Oddziału Stowarzyszenia wybierani według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Główny lub wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
5. w razie braku wymaganego quorum następne zebranie należy odbyć bez względu na ilość obecnych,
6. wybory do władz naczelnych Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Można je też przeprowadzić w głosowaniu jawnym, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się większość delegatów lub członków Stowarzyszenia.
7. Do Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia należy :
7.1 wybór władz naczelnych Stowarzyszenia,
7.2 podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
7.3 udzielanie absolutorium na podstawie wysłuchanych uprzednio i przedyskutowanych sprawozdań,
7.4 uchwalenie zmian Statutu,
7.5 podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16.
Zarząd Główny.

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest wybierany w składzie 5 ÷ 7 członków, którzy spośród swego grona wybierają Prezesa i dwóch v-ce Prezesów.
1a. Prezes Zarządu pełni wszelkie funkcje zarezerwowane dla kierownika organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Zarząd Główny posiada następujące uprawnienia :
2.1. podejmuje postanowienia w przedmiocie wykonania uchwał Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia,
2.2. uchwala roczne plany działalności i budżetu Stowarzyszenia,
2.3. zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
2.4. składa oświadczenia w zakresie spraw majątkowych (w tym przyjmowania darowizn, spadków oraz udzielanie pełnomocnictw),
2.5. ustala strukturę i kieruje Biurem Stowarzyszenia powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej,
2.6. ustala system wynagrodzeń,
2.7. zaciąga zobowiązania i zawiera umowy,
2.8. ustala regulaminy i instrukcje wewnętrzne,
2.9. ustala wysokość składek członkowskich,
2.10. dokooptowuje członków Zarządu Głównego w ilości nie przekraczającej 1/3 składu,
2.11. zawiesza w działalności Zarząd Oddziału w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz naczelnych, powołując w tych przypadkach tymczasowy Zarząd do czasu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału,
2.12 dokonuje wykluczeń ze Stowarzyszenia oraz przyjęć,
2.13. sprawuje nadzór nad działalnością Oddziałów prowadzących ośrodki dla niepełnosprawnych,
2.14. sprawuje nadzór nad działalnością Oddziałów,
2.15 zwołuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
4. Pełnienie funkcji członków Zarządu Głównego ustaje w przypadku trwałej ponad trzymiesięcznej przeszkody w jej sprawowaniu.

§ 17.
Główna Komisja Rewizyjna.

1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 3 ÷ 5 osób członków w tym ponad połowę z siedziby Zarządu Głównego. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą następujące sprawy:
3.1 kontrola całokształtu Stowarzyszenia w tym :
— kontrola gospodarki majątkowej i finansowej,
— czuwanie nad przestrzeganiem Statutu,
3.2 przedstawianie swoich wniosków i zastrzeżeń Zarządowi Głównemu i Zebraniu Ogólnemu Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący lub upoważnieni członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
5. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością niższych szczebli Stowarzyszenia.
6. Główna Komisja Rewizyjna przesyła jeden egzemplarz sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia.
7. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje stałą kontrolę nad działalnością zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Głównemu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, małżeństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18.
Główny Sąd Koleżeński.

1. Główny Sąd Koleżeński wybierany jest w składzie 3÷5 członków przez Zebranie Ogólne Stowarzyszenia, a członkowie spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od postanowień Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
3. Postanowienia swoje Główny Sąd Koleżeński wydaje w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego.
4. Główny Sąd Koleżeński opracowuje regulamin Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
5. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności oraz Sądów Oddziałów na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia.

Rozdział 5 – Władze oddziałów Stowarzyszenia.

§ 19.
1. Stowarzyszenie uprawnione jest do tworzenia Oddziałów, które posiadają osobowość prawną.
2. Oddziały mogą być tworzone w gminach lub przy parafiach.
3. Zarząd Główny powołuje Oddziały określając ich sposób działania.
4. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są :
4.1 Zebranie Oddziału Stowarzyszenia,
4.2 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
4.3 Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia,
4.4 Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia.

§ 20.
1. Zebrania Oddziału Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata.
3. Do kompetencji Zebrania Oddziału Stowarzyszenia należy :
3.1 podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów Stowarzyszenia i uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału,
3.2 wysłuchiwanie informacji Zarządu Oddziału z bieżącej działalności Oddziału Stowarzyszenia,
3.3 podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Do kompetencji Zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy :
1.1 wybór władz Oddziału Stowarzyszenia w tym Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
1.2 wybór delegatów na Zebranie Ogólne Stowarzyszenia,
1.3 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia ,
1.4 podejmowanie uchwał z sprawie realizacji celów Stowarzyszenia na terenie działalności Oddziału na okresy kadencyjne,
1.5 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na podstawie złożonego sprawozdania.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków Oddziału Stowarzyszenia.
3. Zawiadamienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym winno być przesłane najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad.
4. W razie braku quorum następne zebranie należy odbyć bez względu na ilość obecnych.
5. Wybory do władz Oddziału Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Można je również przeprowadzić w głosowaniu jawnym, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się większość obecnych.
6. Na pisemny wniosek co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia winno odbyć się Zebranie Nadzwyczajne Oddziału Stowarzyszenia.

§ 22.
Zarząd Oddziału.

1.Zarząd Oddziału jest wybierany w liczbie 3÷7 członków i posiada następujące uprawnienia:
1.1 realizuje podstawowe cele Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału,
1.2 opracowuje plany działalności Oddziału,
1.3 wykonuje uchwały i postanowienia władz naczelnych Stowarzyszenia oraz Zebrania Ogólnego Oddziału Stowarzyszenia,
1.4. dokonuje przyjęć do Stowarzyszenia oraz skreśla z listy jej członków,
1.5. składa sprawozdania z działalności Oddziału na Zebraniu Ogólnym Oddziału Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu Oddziału lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Oddział na zewnątrz.
3. Zarząd Oddziału gospodaruje funduszami Oddziału w granicach określonych terminarzem finansowym.

§ 23.
Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia wybierana jest w liczbie 3÷5 członków, spośród których wybierany jest Przewodniczący Komisji.
2. Do zadań Komisji należy :
2.1. kontrola działalności finansowej Oddziału,
2.2. składanie sprawozdań z kontroli działalności finansowej i majątkowej Oddziału na Zebraniach Ogólnych Oddziału oraz na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału,
2.3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia,
2.4. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału jeden egzemplarz sprawozdania ze swej działalności przedkłada Zarządowi Oddziału, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Stowarzyszenia.

§ 24.
Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia.

1.Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia wybierany jest w składzie 3÷5 członków, którzy spośród swego grona wybierają Przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński swoje postanowienia wydaje w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu.
3. Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia rozpatruje i rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami Oddziału Stowarzyszenia na tle zarzutów o charakterze honorowym pod adresem członków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia .
4. Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia rozstrzyga również sprawy członków aż do upomnienia, nagany, względnie wykluczenia ze Stowarzyszenia w wypadkach nieprzestrzegania przez nich Statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał władz Stowarzyszenia lub skazania prawnym wyrokiem sądowym, w którym orzeczono utratę praw publicznych.

Rozdział 6 – Podejmowanie zobowiązań.

§ 25.
1. Do podejmowanych zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego i osoby upoważnionej przez Zarząd Główny.
2. W sprawach dotyczących Oddziału Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i osoby upoważnionej przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział 7 – Majątek Stowarzyszenia.

§ 26.
Majątek Stowarzyszenia stanowią :
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dochody z działalności gospodarczej,
3. dotacje państwowe, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
4. odsetki bankowe,
5. kwesty uliczne i sprzedaż „cegiełek”, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,
6. przekazane przez osoby fizyczne części podatku dochodowego – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.
Stowarzyszenie może prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 28.

(skreślony)

§ 29.
Decyzje w sprawach majątkowych co do posiadanych przez Stowarzyszenie nieruchomości podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały większością 2/3 członków Zarządu.

§ 30.
Oddziały Stowarzyszenia uprawnione są do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia w granicach upoważnień udzielonych im przez Zarząd Główny.

Rozdział 8 – Zmiana Statutu.

§ 31.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 swych członków. Do zmiany Statutu mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące zatwierdzania.

Rozdział 9 – Likwidacja i połączenie Stowarzyszenia.

§ 32.

Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie nieosiągnięcia celów, dla których zostało powołane lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację jego celów i spłaty zobowiązań.

§ 33.

Decyzję o likwidacji lub połączeniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia w trybie uchwały większością 2/3 członków. W przypadku połączenia Stowarzyszenia do zmiany Statutu stosuje się odpowiednio przepisy § 33.

§ 34.

Decyzja Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia o likwidacji musi zawierać wskazanie o przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po likwidacji na rzecz Gminy Olsztyn, Parafii Olsztyn, ze wskazaniem dalszego utrzymania istniejących ośrodków rehabilitacyjnych i pracy dla niepełnosprawnych oraz kontynuowania założeń Stowarzyszenia.

Tekst jednolity 15.06.2019