KOLEJNA EDYCJA “STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO”

wpis w: Aktualności | 0

W sobotę 17 lutego br., w Filharmonii Częstochowskiej po raz siedemnasty wręczone zostaną Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Kapituła konkursu  nominowała do tej nagrody 18 kandydatów. Z ich grona Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wybierze laureatów z każdej z sześciu kategorii. 

Przypomnijmy, w latach 2008 i 2009 Prezes Stowarzyszenia “LOS” Tadeusz Porada był najpierw nominowany, a w roku następnym został laureatem Statuetki Starosty w dziedzinie pomocy społecznej.

Tadeusz Porada Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc "LOS" w Olsztynie koło Częstochowy

Tadeusz Porada urodził się 29 stycznia 1934 roku w Podzamczu koło Ogrodzieńca. Po maturze, w Technikum Mechanicznym w Zawierciu, studiował na Wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Gliwickiej, który ukończył w 1962 roku. Po studiach pracował kilkanaście lat w biurach projektów w Gliwicach, między innymi w „Bibrohut”, „Prosynchem”, Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego ZKMPW jako samodzielny konstruktor prowadzący, a później w Częstochowie w Biurze Konstrukcyjnym przy Zakładzie Remontowo – Montażowym Płyt, Sklejek i Zapałek Przemysłu Drzewnego w Koniecpolu jako kierownik biura konstrukcyjno-machnizacyjnego. Jest inżynierem górniczym III i II stopnia, autorem i współautorem kilku patentów i kilkunastu wzorów użytkowych.

19 listopada 1975 roku doznał bardzo ciężkich obrażeń jako uczestnik zbiorowego wypadku samochodowego w drodze na delegację służbową. W wyniku tego zdarzenia stał się osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy i musiał się pożegnać z karierą zawodową.

Od 1979 roku rozpoczął pracę społeczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych współorganizując wczaso-rekolekcje w Olsztynie, zbierając na ten cel fundusze.

Po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II 13 maja 1981 roku był pomysłodawcą, aby w Olsztynie czcząc Naszego Papieża, wybudować pomnik w postaci Ośrodka Rehabilitacyjnego Jego Imienia.

Z inicjatywy Tadeusza Porady w 1989 roku powołano i zarejestrowano w Urzędzie Gminy w Olsztynie Komitet Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II, który w 1993 roku przekształcił się w Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie koło Częstochowy. Tadeusz Porada był przewodniczącym Komitetu, a później prezesem Stowarzyszenia, którą to funkcję sprawuje nadal.

Jego staraniem gmina przekazała na wieczystą dzierżawę działkę przy ul. Mstowskiej w Olsztynie, a Stowarzyszenie wykupiło stojący na niej budynek. Dokonano też zakupu materiałów budowlanych na pierwszy etap budowy. Wykonano projekt wstępny, kosztorys i makietę przyszłego Ośrodka Rehabilitacyjnego. Opracowano i złożono wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, do fundacji holenderskiej i fundacji kanadyjskiej o dofinansowanie budowy.

Od 1995 roku staraniem Tadeusza Porady Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne nad morzem i w górach, z których skorzystało do tej pory około 2000 osób.

W 1996 roku zaangażował się i wygrał sprawę przywrócenia bezpłatnego zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w środki pomocnicze na terenie całej Polski.

Dzięki jego staraniom, przekonywaniem mieszkańców, radnych, posłów:

  • otwarto w Częstochowie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. W. Orłowskiego przychodnię stomatologiczną dla osób z porażeniem mózgowym;
  • otwarto sklep ortopedyczny w Częstochowie „Medort”;
  • uruchomiono windę w gmachu Urzędu Miasta w Częstochowie;
  • wykonano podjazd do gmachu Starostwa;
  • przystosowano toalety dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Olsztynie;
  • wykonano publiczną toaletę w Olsztynie przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich oraz część chodnika;
  • wykonano projekt podjazdu do Ośrodka Zdrowia w Olsztynie;
  • był pomysłodawcą i wykonawcą projektu na likwidację barier architektonicznych dla wszystkich szkół w gminie, dla przedszkola, ośrodków zdrowia, w budynku gminy, ciągów komunikacyjnych w Olsztynie oraz ścieżek przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich na zamek i w kompleksie Sokolich Gór.

Od momentu powstania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i możliwości uzyskiwania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania na różne projekty pomagał w opracowaniu wniosków na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, samochodów, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, parapodiów, podnośników do wanien, łóżek ortopedycznych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, chodzików, rowerków trójkołowych, komputerów, na instalację wind w budynkach prywatnych.

Pomagał w uzyskaniu pracy w Zakładach Pracy Chronionej (40 osób), pomógł w bezpłatnej instalacji linii telefonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych (4 osoby). Pomaga w wypełnianiu wniosków o uzyskanie stopnia niepełnosprawności. Średnio rocznie kilkadziesiąt osób ma wypełniony przez niego wniosek na dofinansowanie i uzyskuje potrzebny sprzęt lub likwidację barier architektonicznych.

Na bieżąco telefonicznie informuje o prawach i przywilejach osób niepełnosprawnych.

Jest pomysłodawcą listów otwartych :

– w sprawie odpłatności za środki pomocnicze;

– w sprawie niesprawiedliwego obniżenia rent socjalnych i rodzinnych;

– w sprawie odpłatności opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Od 1998 roku Stowarzyszenie przygotowywało się do uruchomienia NZOZ-u Zakładu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II w Olsztynie wykonując generalny remont wykupionego od gminy budynku. Remont wykonano w w 90 % własnymi siłami społecznie.

W lipcu 2002 roku po podpisaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktu na zabiegi rehabilitacyjne i porady lekarskie nastąpiło otwarcie Zakładu.

Z inicjatywy Tadeusza Porady w 2002 roku wykonano w Zakładzie dwukrotnie bezpłatne badanie osteoporozy u 250 osób oraz wykonano profilaktyczne badania dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat w gminie Olsztyn według autorskiego programu prozdrowotnego „Wady postawy”, przebadano 813 osób. Poważne schorzenia narządu ruchu wykryto u 110 osób, które skierowano na leczenie do Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Olsztynie udostępniając otrzymanie sprzętu rehabilitacyjnego na wniosek lekarski w postaci bucików ortopedycznych i prostotrzymaczy. Do gimnastyki korekcyjnej w szkołach według ukierunkowanego programu zakwalifikowano 89 osób.

Tadeusz Porada był radnym gminy w pierwszej kadencji samorządowej. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Społecznej przy Staroście Powiatu Częstochowskiego i jest członkiem Komisji Opiniująco – Doradczej do rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie z PFRON.

W wyniku usilnych starań, jeszcze za czasów władz komunistycznych przed stanem wojennym udowodnił, że historycznie rynek w Olsztynie nazywa się placem marszałka Józefa Piłsudskiego i spowodował wówczas oficjalne przywrócenie tej nazwy.

DRUGĄ OSOBĄ, NOMINOWANĄ ZE STOWARZYSZENIA “LOS” DO STATUETEK STAROSTY BYŁA PANI MARIOLA MATYSEK

Pani Mariola Matysek od 23 lat zajmuje się animacją kulturalną w środowiskach społeczno-kulturalnych w gminie Olsztyn. Jest współrealizatorem wielu imprez i przedsięwzięć artystycznych. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do pracy z dziećmi i młodzieżą realizując wiele konkursów recytatorskich, plastycznych, piosenki przedszkolnej, pieśni ludowej, muzyki instrumentalnej.

Realizuje z powodzeniem imprezy o zasięgu ponadlokalnym, które sama wymyśliła, jak np. Regionalny Konkurs na tradycyjne ozdoby bibułkowe, Ogólnopolski Turniej Szachowy w plenerze, Plenerowy sylwester „Pod gwiazdami”.

Jest organizatorem imprez okolicznościowych, które integrują rodzinę, społeczności sąsiedzkie i lokalne środowisko. Wymienić można tutaj koncerty kolęd, koncerty pieśni patriotycznej, festyny, imprezy dla dzieci, masową imprezę rekreacyjno-sportową „Marszobieg”, imprezy plenerowe. Jest niezłomną propagatorką trzeźwego stylu życia poprzez współorganizację Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej i organizację Festynu Rodzinnego w Ogrodach plebańskich.

Jest osobą bardzo wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka i pomaga osobom niepełnosprawnym organizując od wielu lat ich spotkania w Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie ( opłatek, Dzień Dziecka, Przywitanie Lata, Pożegnanie Lata, spotkania poturnusowe itp.) Organizuje wystawy malarskie, fotograficzne, twórczości ludowej. Współpracuje z licznymi osobami i instytucjami, samorządami lokalnymi, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami realizując wspólnie wiele przedsięwzięć artystycznych, zespalając przy tym środki i siły w celu osiągnięcia lepszych efektów. Posiada umiejętności organizacyjne. Imprezy przez nią organizowane są na wysokim poziomie.

Prowadzi z powodzeniem wiele imprez artystycznych. Promuje gminę Olsztyn poprzez kulturę. Wszelkie działania kulturalne realizuje z wielką starannością i wyczuciem estetycznym. Posiada doświadczenie, praktykę, umiejętności organizacyjne i zarządzania. Poszerza stale swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie uczestniczy w programie doskonalenia animatorów aktywności lokalnej.

Pani Mariola Matysek wykazuje w swoich działaniach postawę twórczą, nastawioną na poszukiwanie cennych form i metod upowszechniania kultury. Animuje, integruje i wspomaga inicjatywy kulturalne środowisk w regionie. Pozyskuje środki pieniężne z różnych źródeł. Prowadzi aukcje i loterie na rzecz innych-potrzebujących. Podejmowane działania realizuje z ogromną  pasją i zaangażowaniem, co zasługuje na duże uznanie.

Dzięki doświadczeniu i osobowości Pani Matysek, którą cechuje profesjonalizm i bardzo dobra organizacja, olsztyński GOK jest jednym z najbardziej prężnych ośrodków kultury, a jego z roku na rok bogatsza oferta kulturalna w pełni zaspakaja potrzeby gminy Olsztyn w tej sferze.

Pani Matysek jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Społecznie pracuje w Zarządzie  Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS”, w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest członkiem kapituły „Olsztyńskiego Anioła Stróża”.

Za działalność upowszechnieniową z dziedziny kultury otrzymała w roku 2005 odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, przyznaną przez Ministra Kultury. Mariola Matysek jest również laureatką następujących wyróżnień:

1997 r. odznaka „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”

1998 r. odznaka honorowa „Zasłużony dla rozwoju województwa częstochowskiego”

1998 r. srebrna honorowa odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej

2004 r. nagroda Starosty Częstochowskiego za działalność w dziedzinie kultury i sztuki

2005 r. dyplom od Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie za otwarte serce  i pomoc osobom niepełnosprawnym w integracji poprzez organizację spotkań

2009 r. dyplom od Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie za otwarte serce  dla osób niepełnosprawnych i zorganizowanie aukcji na rzecz utrzymania NZOZu Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II w Olsztynie prowadzonego przez Stowarzyszenie „LOS”.

źródło fot. www.los.olsztyn.pl/index.html (archiwalna wersja strony)